GroentenFruit Huis – Algemeen directeur

GroentenFruit Huis

De algemeen directeur van GroentenFruit Huis in een notendop?
Ongecompliceerd in de omgang, maar met een focus op kwaliteit en resultaat. De functie: algemeen directeur

De directie ontwikkelt samen met het bestuur de visie en het strategisch beleid voor de sector, vertaalt deze strategie naar tactische (jaar)plannen en ziet erop toe dat deze plannen worden uitgevoerd. In dit proces speelt de algemeen directeur een belangrijk initiërende en coördinerende rol. Ook treedt de algemeen directeur op als boegbeeld van de sector en heeft als zodanig een belangrijke rol in het bevorderen van het positieve imago van sector.
Als generalist overziet en volgt de algemeen directeur de ontwikkelingen op de verschillende dossiers. Treedt op als klankbord voor programmamanagers en beleidsmedewerkers of springt zelf actief bij als de situatie daarom vraagt. In het hele proces van belangenbehartiging is de algemeen directeur niet alleen het boegbeeld, maar ook de regisseur die zorgt dat op het juiste moment de juiste mensen met elkaar aan tafel zitten.
Richting de verenigingen onderhoudt de algemeen directeur goede contacten met een zo breed mogelijke groep aan leden. Als portefeuillehouder weet de algemeen directeur wat er speelt binnen de verschillende comités, business council en de daaraan gelieerde ondernemingen en schakelt de algemeen directeur snel met het bestuur om in de te spelen op ontwikkeling of sentimenten.

Over GroentenFruit Huis

GroentenFruit Huis (GFH) is de belangenorganisatie voor de afzetketen van groenten en fruit. De kerntaak van GFH is het behartigen van de belangen van de aangesloten ondernemingen op het nationaal en internationale niveau. Daarnaast faciliteert GFH zijn leden op diversie gebieden sluit GFH namens de leden convenanten en overeenkomsten. Ook is GFH als werkgeversorganisatie partij bij de CAO-onderhandeling met de vakcentrales.
Voorbeelden van leden zijn: telersorganisaties, importeurs, exporteurs en binnenlandse groothandel met inbegrip van snijderijen.
GFH is vijf jaar geleden ontstaan uit een gedeeltelijke fusie tussen de verenigingen DPA en Frugi Venta en draait inmiddels vijf jaar stabiel. De ontwikkeling naar een brancheorganisatie voor de hele keten is voltooid en de vereniging staat voor de belangenbehartiging in de volle breedte.
De organisatiecultuur van GFH heeft alle kenmerken van een hoogwaardig professioneel team. De sfeer is open en collegiaal. Door het hele team wordt een hoog niveau van ondersteuning en dienstverlening nagestreefd. Binnen deze kwaliteitsstandaard hebben medewerkers weer veel ruimte om hun werk naar eigen inzicht in te richten. Het gaat om het resultaat.
De transparante wijze van communiceren is ook kenmerkend voor de interactie van het team met de leden. Er wordt actief gestuurd op nauwe contacten met alle leden; weten wat er speelt bij de leden en verantwoording afleggen zijn daarbij cruciale en steeds terugkerende elementen. Kandidaatprofiel: wat breng je mee?

De algemeen directeur is ondernemend. Overziet de sector, weet ontwikkelingen in een vroegtijdig stadium te signaleren en te vertalen naar visie en actie. Weet de soms conflicterende belangen van leden in perspectief te plaatsen en tot elkaar te brengen door een combinatie van materiedeskundigheid, overtuigingskracht en stijlflexibiliteit. Is een netwerker pur sang die niet alleen beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, maar ook de kwaliteit heeft om op verschillende niveaus en zeer uiteenlopende gezelschappen contacten te leggen en voor GFH relevante relaties optie bouwen. Voor het team is de algemeen directeur een inspirerend leider met een ‘hands on mentaliteit’.

  • Academische werk- en denkniveau;
  • Kennis van en ervaring met de handel (import/export) en de werking van (internationale) ketens in de agrarische sector;
  • Kennis van de groenten- en fruitsector strekken tot aanbeveling;
  • Uitstekende kennis van het Nederlands en Engels en bij voorkeur ook Duits en/of Frans.

Deze vacaturetekst omschrijft op hoofdlijnen de taken en verantwoordelijkheden van de algemeen directeur en de organisatie GroentenFruit Huis in het algemeen. Er is een meer uitgebreid functieprofiel beschikbaar dat wordt verstrekt aan sollicitanten die uitgenodigd worden voor een kennismaking.