Vacature vervuld

Adelante – Voorzitter Raad van Toezicht

  • Hoensbroek
  • Deze positie is vervuld

Adelante

De rol
Voor de rol van voorzitter van de raad van toezicht wordt specifiek gezocht naar iemand met relevante bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en bij voorkeur actueel zicht op de gezondheidszorg en/of het academische of hoger onderwijs. Hij of zij weet toezicht te houden op en advies te geven over de strategische en organisatorische positionering van Adelante.
 
De voorzitter dient het vermogen te hebben om met natuurlijk gezag en een hoog gehalte aan empathische ''inclusie'' de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen. Hij of zij beschikt over de persoonlijkheid om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht. De voorzitter is een gerespecteerde gesprekspartner voor de Raad van Bestuur, de Medische Staf, adviesorganen zoals de OR, Cliëntenraad, Verpleegkundige Adviesraad en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In voorkomende gevallen zal vanzelfsprekend de voltallige Raad van Toezicht in gesprek gaan met voornoemde gremia. De Raad van Toezicht vergadert minimaal vijfmaal per jaar.De kandidaat
De beoogde kandidaat is een kritische, onafhankelijke geest die openstaat voor dialoog met alle belanghebbende partijen. Een teamspeler met natuurlijk overwicht en een stimulerende invloed binnen de Raad van Toezicht en richting de bestuurders en de organisatie. De voorzitter zorgt ervoor dat alle relevante kennisgebieden met elkaar verbonden worden en dat de beschikbare competenties van de leden tijdens de vergaderingen optimaal worden benut.
 
Een belangrijk kenmerk van de samenwerking tussen bestuur en toezicht is dat het gaat om een daadwerkelijk open samenwerking op basis van vertrouwen waarin het mogelijk is om kwetsbaar te zijn en dilemma's te bespreken. De voorzitter is in staat die open relatie en een constructieve dialoog te onderhouden en een inspirerende coachende rol te vervullen met en voor de bestuurders. Voorts beschikt de voorzitter over een goed gevoel voor verhoudingen en posities, kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen, het vermogen knopen door te hakken en een scherp inzicht om de reikwijdte van genomen beslissingen in te kunnen schatten.
 
 
Aanvullend worden de volgende eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

  • Relevante kennis van en interesse in actuele en toekomstige ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en/of het onderwijs;
  • De ambitie en het vermogen een voorbeeldfunctie te vervullen t.a.v. de huidige inzichten en kennis rondom ''good governance'';
  • Beschikt over een voor Adelante relevant netwerk;
  • Onafhankelijk van aard, rolvast en opereert zuiver in de verhouding tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
  • Een verbindende, authentieke persoonlijkheid in staat op alle niveaus in de organisatie mee te denken, te communiceren en gesprekken te initiëren;
  • In staat om adequaat te acteren in kritische (bestuurlijke) situaties;
  • Benaderbaar en informeel van aard en toont belangstelling voor alle lagen binnen de organisatie; waaronder de medewerkers, cliënten en de leerlingen;
  • Bij voorkeur over een regionale binding of achtergrond.

Over Adelante
Adelante is een zorggroep met volwassenenrevalidatie & arbeidsre-integratie, kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen en audiologie & communicatie als kernactiviteiten. Zij beloven het beste uit zichzelf en de cliënten te halen op de grenzen van het haalbare zo ver mogelijk op te rekken. Opleiding, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisverspreiding zijn ondergebracht binnen het op centraal niveau gepositioneerde kenniscentrum. De kernwaarden van Adelante zijn: Samen, Expert, Nieuwsgierig en Vertrouwen. Zie voor meer informatie, jaarverslagen en jaarrekeningen de site van Adelante www.adelante-zorggroep.nl.

Geïnteresseerd?
Neem voor meer informatie over het profiel of overige vragen over deze vacature contact met ons op via 073 610 47 90. Reageren kan tot en met 15 mei 2022.